Harmonogram rekrutacji 2022-2023

HARMONOGRAM REKRUTACJI

(NAJWAŻNIEJSZE TERMINY DLA KANDYDATA)
INFORMUJEMY, ŻE NABÓR DO SZKOŁY ODBYWA SIĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ: http://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

Lp.

Rodzaj czynności

Terminy

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 20 kwietnia 2022 r. do 17 maja 2022 r.
do godz. 12:00
2. Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym. od 04 lipca 2022 r.
do 11 lipca 2022 r.
do godz. 15:00
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. od 08 lipca 2022 r.
do 12 lipca 2022 r.
do godz. 15:00
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 19 lipca 2022 r.
do godz. 12:00
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. od 19 lipca 2022 r. godz. 12:00
do 22 lipca 2022 r.
do godz. 12:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 25 lipca 2022 r.
do godz. 12:00
7. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym. do 28 lipca 2022 r.
8. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia
odmowy przyjęcia
9. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania
do dyrektora szkoły

 

UWAGA!!!

Niedostarczenie dokumentów we wskazanym terminie powoduje, że kandydat nie zostanie przyjęty do żadnej szkoły i będzie musiał samodzielnie szukać szkoły z wolnymi miejscami.

Rekrutacja 2022-2023

Informacja o obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Skierniewicach na rok szkolny 2022/2023

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do wszystkich klas będą brane oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły z poniższych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

  • język polski;
  • matematyka;
  • dwa języki obce nauczane w szkole podstawowej.

Skip to content