Harmonogram rekrutacji 2023-2024

„Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do klas pierwszych na rok szkolny 2023-2024 potwierdzając wolę podjęcia nauki w naszym Liceum składają poniższe dokumenty:

1.  Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2. Oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminów ósmoklasisty

3. 1 fotografię podpisaną: imię i nazwisko oraz klasa

4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

5. Kartę informacyjną kandydata

 


HARMONOGRAM REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

(NAJWAŻNIEJSZE TERMINY DLA KANDYDATA)

INFORMUJEMY, ŻE NABÓR DO SZKOŁY ODBYWA SIĘ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ:
http://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

 

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 24 kwietnia 2023 roku do 23 maja 2023 roku do godz. 12:00
2. Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym. od 04 lipca 2023 roku do 10 lipca 2023 roku do godz. 15:00
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. od 06 lipca 2023 roku

 

do 10 lipca 2023 roku do godz. 15:00

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 14 lipca 2023 rok do godz. 12:00
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. od 14 lipca 2023 roku godz. 12:00
&nbsp
do 20 lipca 2023 roku do godz. 12:00
6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 21 lipca 2023 roku do godz. 12:00
7. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym. do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
8. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia omowy przyjęcia
9. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrującego się samodzielnie w systemie

https://youtu.be/n62_lFFih64

VULCAN Rekrutacja 2023 – przewodnik dla kandydata rejestrowanego w systemie przez szkołę podstawową

https://youtu.be/hJ7QPSuObyA

UWAGA!!!

Niedostarczenie dokumentów we wskazanym terminie powoduje, że kandydat nie zostanie przyjęty do żadnej szkoły i będzie musiał samodzielnie szukać szkoły z wolnymi miejscami.

Skip to content