Doradztwo zawodowe

Celem doradztwa zawodowego w liceum ogólnokształcącym jest przygotowanie uczniów do świadomego i samodzielnego planowania kariery oraz podejmowania lub dokonywania zmian decyzji edukacyjnych i zawodowych, z uwzględnieniem znajomości własnych zasobów oraz informacji na temat rynku pracy i systemu edukacji.

Doradca zawodowy w liceum zatem:

 • określa mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia uczniów;
 • pomaga uczniom w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
 • prowadzi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego i zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 • wspiera nauczycieli, wychowawców, specjalistów i rodziców w realizacji działań związanych z doradztwem zawodowym;
 • prowadzi doradztwo indywidualne dla uczniów;
 • systematycznie diagnozuje zapotrzebowanie uczniów, rodziców i nauczycieli na działania związane z doradztwem zawodowym;
 • planuje, koordynuje, monitoruje i prowadzi ewaluację oraz promuje działania związane z doradztwem zawodowym podejmowane przez szkołę we współpracy z wychowawcami, nauczycielami i specjalistami;
 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia informacje edukacyjne i zawodowe właściwe dla danego poziomu kształcenia;
 • organizuje współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły podnoszącą efektywność prowadzonych działań związanych z doradztwem zawodowym;
 • współpracuje z dyrektorem szkoły, realizując zadania związane z doradztwem zawodowym;
 • wspólnie z zespołem przygotowuje projekt WSDZ;
 • gromadzi, aktualizuje i udostępnia zasoby związane z doradztwem zawodowym;
 • współpracuje ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznych, instytucjami rynku pracy i partnerami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkoły.

Uaktualniane informacje na temat planowania ścieżek edukacyjnych oraz kariery dla uczniów zostały umieszczone w padlecie. Na stronie umieszczane będą systematycznie ciekawe informacje dla uczniów, nauczycieli i rodziców.

https://padlet.com/anowak40/doradztwo-zawodowe-w-l-o-im-b-prusa-w-skierniewicach-qjmt7jono4w7km48

Hasło do padletu: LOPRUS

Doradca zawodowy również co roku przygotowuje plan doradztwa zawodowego, który musi uwzględniać cztery obszary:

 1. Poznawanie własnych zasobów, m. in.: zainteresowań, zdolności i uzdolnień, mocnych i słabych stron jako potencjalnych obszarów do rozwoju, ograniczeń, kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw), wartości, predyspozycji zawodowych, stanu zdrowia.
 2. Świat zawodów i rynek pracy, m. in.: poznawanie zawodów, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o zawodach i rynku pracy, umiejętność poruszania się po nim, poszukiwanie i utrzymanie pracy.
 3. Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, m. in.: znajomość systemu edukacji i innych form uczenia się, wyszukiwanie oraz przetwarzanie informacji o formach i placówkach kształcenia, uczenie się przez całe życie.
 4. Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, m. in.: planowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej z przygotowaniem do zdobywania doświadczenia zawodowego oraz refleksji nad nim, podejmowanie i zmiany decyzji dotyczących edukacji i pracy, korzystanie z całożyciowego poradnictwa kariery.

Określone w programie cele przewidziane są do realizacji:

 1. podczas grupowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, które są prowadzone przez doradcę zawodowego;
 2. podczas zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
 3. wspomagania uczniów w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, w trakcie bieżącej pracy z uczniami; prowadzonych przez doradcę zawodowego, nauczycieli i wychowawców klas;
 4. podczas innych działań związanych z doradztwem zawodowym realizowanych w szkole (np. szkolne dni kariery) lub poza nią (np. udział w festiwalu zawodów).
 5. Spotkania doradcze to okazja do rozmowy na temat dalszych decyzji edukacyjno-zawodowych, predyspozycji i mocnych stron uczniów oraz okazja do stworzenia planu realizacji własnych celów.

Jednym z elementów realizacji programu jest możliwość indywidualnego kontaktu uczniów i rodziców z doradcą zawodowym. Spotkania doradcze to okazja do rozmowy na temat dalszych decyzji edukacyjno-zawodowych, predyspozycji i mocnych stron uczniów oraz okazja do stworzenia planu realizacji własnych celów.

W naszej szkole istnieje taka możliwość w godzinach pracy doradcy zawodowego: poniedziałki od 11.00-16.00 oraz w środy od 8.00-13.00.

Działaniami doradczymi doradca obejmuje także rodziców uczniów.

Wszystkich zainteresowanych zapraszam do współpracy. Czekam na Wasze pomysły. Aneta Nowak – doradca zawodowy.

Skip to content