HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

HARMONOGRAM REKRUTACJI
NA ROK SZKOLNY 2024/2025
(NAJWAŻNIEJSZE TERMINY DLA KANDYDATA)

INFORMUJEMY, ŻE NABÓR DO SZKOŁY ODBYWA SIĘ
W FORMIE ELEKTRONICZNEJ: http://lodzkie.edu.com.pl/kandydat

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna w sposób tradycyjny, poprzez profil zaufany albo podpis kwalifikowany) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 22 kwietnia 2024 roku   do 21 maja 2024 roku do godz. 12:00
2. Możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów       dla zweryfikowanych wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym. od 03 lipca 2024 roku   do 8 lipca 2024 roku
3. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej (w przypadku prowadzenia naboru za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. od 03 lipca 2024 roku

do 9 lipca 2024 roku

do godz. 15:00

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych oraz kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym. 15 lipca 2024 rok

do godz. 12:00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone wraz z uzupełnieniem wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. od 15 lipca 2024 roku

godz. 12:00

do 18 lipca 2024 roku

do godz. 12:00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym. 19 lipca 2024 roku

do godz. 12:00

7. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia w postępowaniu rekrutacyjnym. do 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
8. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia omowy przyjęcia
9. Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

UWAGA!!!
Niedostarczenie dokumentów we wskazanym terminie powoduje, że kandydat nie zostanie przyjęty do żadnej szkoły i będzie musiał samodzielnie szukać szkoły z wolnymi miejscami.

Skip to content