Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: https://loprus.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2011-05-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

Niektóre pliki do pobrania są niedostępne cyfrowo – skany.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-02.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2024-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

osoba kontaktowa – Sławomir Radziszewski,
adres e-mail – s.radziszewski@vp.pl,
numer telefon – 46-833-31-89.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Liceum Ogólnokształcące w Skierniewicach znajduje się w trzech połączonych budynkach – pierwszy budynek od ulicy Sienkiewicza 10, drugi od ulicy Sobieskiego i trzeci nowa sala gimnastyczna.

Budynek posiada 2 sale gimnastyczne z bocznymi wyjściami ewakuacyjnymi.

Na teren szkoły można dostać się korzystając z dwóch furtek oraz dwóch bram wjazdowych, które otwarte są w godzinach pracy szkoły.

Do budynków szkoły prowadza trzy różne wejścia, z których tylko jedno wyposażone jest w podjazd dla niepełnosprawnych. Do pozostałych wejść prowadza schody – w górę lub w dół.

Aby wejść do budynku szkoły należy otworzyć drzwi wejściowe ręcznie.

Budynek od ulicy Sienkiewicza składa się z 3 kondygnacji – piwnicy parteru i piętra.

Budynek od ulicy Sobieskiego składa się z 4 kondygnacji – piwnicy parteru i dwóch pięter.

Nowa sala gimnastyczna to budynek składający się z dwóch kondygnacji – parteru z wejściem do Sali gimnastycznej i piętra z salami dydaktycznymi. Na poszczególne kondygnacje budynków szkoły prowadzą schody.

W szkole jest monitoring zewnętrzny oraz wewnętrzny. Podgląd z monitoringu zewnętrznego obejmuje wejście główne boczne i parkingi.

Podgląd z monitoringu wewnętrznego obejmuje wejście do budynku, korytarze na parterze i piętrze oraz 2 sale gimnastyczne.

Dyrektor wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza z języka migowego.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Skip to content