Olimpiady

Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w Olimpiadach Filozoficznej oraz Literatury i Języka Polskiego. Wygrana oznacza dla laureata nie tylko prestiż, ale stuprocentowy wynik na maturze i zagwarantowany indeks na wyższą uczelnię.

 


OLIMPIADA FILOZOFICZNA:

I etap (szkolny) - opracowanie w formie pisemnej jednego z zaproponowanych tematów (do 30.11.2012), których lista znajduje się poniżej.

II etap (pisemne eliminacje okręgowe) - 09.02.2013,

eliminacje ustne - 23.02.2013.

III etap (finał okręgowy) - 20.04.2013.Tematy do etapu I:

1. Scharakteryzuj i oceń postawę cynika w odwołaniu do jej klasycznych i współczesnych postaci.

2. Czy są sytuacje w których przyzwoitość wymaga zachowań heroicznych? Odpowiedź uzasadnij w odwołaniu do znanych ci koncepcji etycznych.

3. Czy cwilizacja zmusza człowieka do bycia hipokrytą? Rozwiń temat w odwołaniu do znanych ci koncepcji filozoficznych (w 300-lecie J. J. Rousseau).

4. "To, vo jest prawdą po jednej stronie Pirenejów, po drugiej jest fałszem" (B. Pascal). Skomentuj powyższą myśl, rozwijając związane z nią problemy filozoficzne.

5. Czym wyróżniają się nowe formy aktywności obywatelskiej, takie jak oburzenie i gniew, oraz jakie jest ich znaczenie polityczne? Rozwiń temat, nawiązując do znanych ci koncepcji z zakresu filozofii polityki.

6. W jaki sposób filozofia ujmuje rolę cierpienia w życiu jednostki i wspólnoty?

7. Jak współczesna filozofia rozważa klasyczny dylemat relacji między wiarą a rozumem?

8. Przedstaw swoją wizję relacji pomiędzy logikąformalną a językiem codziennym.

9. Czy estetyka zaangażowana może stanowić wyjaśnienie przemian w sztuce współczesnej? Uzasadnij swoje stanowisko, odołując się do przykładów z praktyki artystycznej.

Prace należy składać do nauczyciela polonisty nie później niż do 26.11.2012.

 

OLIMPIADA LITERATURY I JĘZYKA POLSKIEGOI etap (zawody szkolne) - napisanie pracy badawczej (objętość 10-20 stronic znormalizowanego wydruku komputerowego na jedną z zaproponowanych tematów.

Pracę należy złożyć do nauczyciela polonisty do 26.11.2012.

Wykaz tematów wraz z sugestiami interpretacyjnymi i bibliografią znajduje się na oficjalnej stronie internetowej OLiJP: http://www.olijp.pl.

II etap (zawody pisemne) - Łódź, 16.02.2013,

(zawody stne) - Łódź, 09.03.2013.

III etap - Konstancin, Warszawa, 18-20.04.2013.Wykaz tematów:1. Staropolskie wzory osobowe.

2. Listy Zygmunta Krasińskiego na tl wielkiej epistolografii jego epoki.

3. Józef Ignacy Kraszewski (1812-1887). Rozterki i zdziwienia.

4. Historie rodzine w literaturze polskiej XIX, XX i XXI wieku.

5. Fantastyka w przestrzeni kultury (dawnej i współczesnej, druku i multimediów).

6. Goteska w różnych przestrzeniach kultury olskiej XX wieku (literatura, teatr, film, malarstwo) jako kategoria estetyczna i wizja rzeczywistości.

7. Papież poprawił piuskę i zjadł napoleonkę. Przekształcanie nazw ludzi i miejsc w wyrazy ospolite (temat językoznawczy).

8. Italiam, italiam... Obrz Włoch w prozie polskiej drugiej połowy XX i początku XXI wieku (temat językowy).

9. Film w teatrze wczoraj i dziś: od nieruchomego kadru do bieżąco filmowanych sekwencji spektaklu; od "zeittheater" i montażu scen do teatralnych realizacji scenariuszy filmowych (temat teatrologiczny).

10. Wykluczeni ze świata: obcy (inny) - outsider - szaleniec - więzień (temat teatrologiczny).